ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേശീയ ടീം ദേശീയ ഗാനം ബഹിഷ്ക്കരിച്ചത് | FIFA WORLD CUP FIFA 2022

ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേശീയ ടീം ദേശീയ ഗാനം ബഹിഷ്ക്കരിച്ചത് | FIFA WORLD CUP FIFA 2022 NEWS

FIFA 2022 NEWS.
അമ്പമ്പോ പി ജയരാജന് സുഖിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ 35 ലക്ഷത്തിന്റെ വണ്ടിയോ? FIFA 2022 NEWS.
From https://www.youtube.com/watch?v=XybtcmxSfIs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *