ഏറ്റുമുട്ടാനൊരുങ്ങി പോർച്ചു​ഗലും ഘാനയും; ശം​ഖുമുഖത്ത് കടലോളം ആവേശം | FIFA World Cup 2022 FIFA 2022

ഏറ്റുമുട്ടാനൊരുങ്ങി പോർച്ചു​ഗലും ഘാനയും; ശം​ഖുമുഖത്ത് കടലോളം ആവേശം | FIFA World Cup 2022 FIFA 2022 NEWS

FIFA 2022 NEWS.
പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി പോർച്ചു​ഗലും ഘാനയും, ശം​ഖുമുഖത്ത് കടലോളം … FIFA 2022 NEWS.
From https://www.youtube.com/watch?v=MsJq45cNn1c

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *