ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആ ചെറിയ വലിയ ചെക്കൻ. | qatar world cup opening ceremony Ghanim Al Muftah | WORLD CUP 2022 NEWS

ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആ ചെറിയ വലിയ ചെക്കൻ. | qatar world cup opening ceremony Ghanim Al Muftah |

FIFA 2022 NEWS. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന സെലിബ്രിറ്റിയെ കുറിച്ചറിയാം.. #fourth_media … FIFA 2022 NEWS
From https://www.youtube.com/watch?v=y0iaU3VJKp0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *